Grant Wsparcie dla Mazowsza

fundusze

 

PROJEKT NR POWR.02.08.00-00-0100/20

"WSPARCIE DLA MAZOWSZA"

W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO
WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ NA LATA 2014-2020

 

 

Informujemy, że Dom Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta, ul. Kawęczyńska 4b, 03-772 Warszawa otrzymał grant na realizację wsparcia dla Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu pn. „Wsparcie dla Mazowsza” nr: POWR.02.08.00-00-0100/20, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach II Osi priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. Środki finansowe z otrzymanego grantu zostaną przeznaczone na wsparcie personelu DPS w zapewnieniu właściwej i bezpiecznej opieki nad osobami przebywającymi w DPS w zakresie ochrony życia i zdrowia oraz zabezpieczenie pensjonariuszy i personelu w zakresie przeciwdziałania i ograniczania skutków COVID-19.

Wysokość otrzymanego grantu wynosi 255 311,93 zł, w tym dotacja bieżąca:

1) ze środków UE: 215 176 89 zł.

2) ze środków budżetu państwa: 40 135,04 zł.