ZAKRES  ŚWIADCZONYCH USŁUG

Zakres świadczonych przez Dom usług oraz wszelkie działania personelu mają na celu stworzenie Mieszkańcom dobrych warunków bytowych oraz miłej atmosfery, dającej naszym mieszkankom poczucie własnej wartości i godności.

Dom Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta świadczy:

1)   usługi w zakresie potrzeb bytowych zapewniając:

   - miejsce zamieszkania,

   - wyżywienie i organizację posiłków,

   - posiłki dietetyczne, zgodnie ze wskazaniem lekarza,

   - utrzymanie czystości w pokojach mieszkalnych,

 

 2)   usługi opiekuńcze polegające na udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach
       życiowych zapewniając:

   - całodobową opiekę  pielęgnacyjną i opiekuńczą,

   - niezbędną pomoc w załatwianiu codziennych spraw.

 

3)   usługi wspomagające polegające na:

   - umożliwieniu udziału w terapii zajęciowej,

   - umożliwieniu zaspokajania potrzeb religijnych i kulturalnych,

   - podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu Mieszkańców,

   - organizacji świąt i uroczystości okazjonalnych,

   - zapewnieniu warunków do rozwoju samorządności Mieszkańców,

 

4)   usługi  pracy  socjalnej  polegające na:

   - pomocy  w procesie adaptacji,

   - pomocy w załatwianiu spraw urzędowych,

   - pomocy w utrzymywaniu kontaktów z rodziną Mieszkańca i środowiskiem,

   - udzielaniu informacji o świadczeniach i dostępnych formach pomocy.

 

Dom umożliwia i organizuje Mieszkańcom pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych przysługujących im na podstawie odrębnych przepisów. 
Dom Pomocy Społecznej nie świadczy usług zdrowotnych.