POSTĘPOWANIA ROZPOCZĘTE

1. Postępowanie o zamówienie publiczne, prowadzone w trybie podstawowym (bez prowadzenia negocjacji) na wykonanie zadania pn. Modernizacja infrastruktury technicznej sieci LAN i instalacji elektrycznej w budynku Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta, przy ul. Kawęczyńskiej 4b w Warszawie (roboty wykonywane będą w maseczkach).

 

Informacja z otwarcia ofert.

 

 

Postepowanie jest prowadzone na platformie:      miniportal.uzp.gov.pl

Identyfikator postępowania: f7879348-eb27-4f88-8095-32e36ddc5ea4

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP): /DPS_KAW/skrytkaESP

Nr ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00099393/01 z dnia 2021-06-30

Ogłoszenie o przetargu w BZP

SWZ część opisowa

SWZ załączniki -formularze

projekt

kosztorys -systemy obowiązkowe

przedmiar robót -systemy obowiązkowe

kosztorys dodatkowy na wyposażenie tablicy rozdzielczej w RG i szafy rackowej

przedmiar robót na dodatkowe

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

 

Na prośbę jednego z Wykonawców umieszczamy kosztorysy w Normie

Kosztorys podstawowy.ath

Kosztorys dodatkowy.ath

 

 

Informujemy, że wpłynęło już jedno zapytanie Wykonawcy do SWZ:

"Czy można by otrzymać plany budynku?

Oraz czy jest możliwa wizja lokalna i rozmowa z jakąś osobą odpowiedzialną za projekt?"

Odpowiedź Zamawiającego:

Można dokonać wizji lokalnej na poziomie parteru i piwnic. Na oddziały z uwagi na Covid, można będzie wejść wyłącznie za zgodą Siostry oddziałowej (tylko w kombinezonie, maseczce +przyłbicy).

 Jeżeli chodzi o kontakt z Projektantem, to proszę o przysyłanie zapytań na adres e-mail.

Nie mam planów budynku w wersji elektronicznej, tylko papierowej. Do projektu dołączono rzuty architektoniczne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan zamówień publicznych na 2021 r.

1) Modernizacja budynku -roboty budowlane dodatkowe, polegające na wymianie okien na korytarzach na I, II, III i IV piętrze. Otwory okienne zostaną częściowo zamurowane. W zakres prac wchodzi również przeróbka instalacji centralnego ogrzewania z powieszeniem nowych kaloryferów. Orientacyjna wartość zamówienia wynosi 69 181,01 zł. brutto. Planowane jest zlecenie ich wykonania Wykonawcy robót podstawowych, na podstawie art. 305 ust. 1 i art. 214 ust. 1 pkt 7) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2019 r. poz. 2019/. Planowany termin udzielenia zamówienia lipiec 2021 r.

 

2) Modernizacja infrastruktury technicznej sieci LAN i instalacji elektrycznej.

Zakres robót budowlanych obejmuje wykonanie nowej instalacji sieci LAN w całym budynku wraz z wykonaniem instalacji elektrycznej DATA, zasilającej komputery i inne urządzenia informatyczne. Orientacyjna wartość robót wynosi 487 600,00 zł. brutto. Planowany termin wszczęcia postępowania lipiec 2021 r. Planowane jest udzielenie zamówienia w trybie podstawowym. Postępowanie zostanie ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie www.um.warszawa.pl oraz na stronie www.dpskaw.pl, jak również na tablicy ogłoszeń w siedzibie  Zamawiającego. Zamówienie będzie prowadzone na platformie miniportal.uzp.gov.pl