Ułatwienia dostępu

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Dom Pomocy Społecznej św. Brata Alberta zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.dpskaw.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2015-08-01 r. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2015-08-01

 Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznyc.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 10.09.2020 r. Ostatnia aktualizacja Deklaracji: 2023-08-01.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Agnieszka Szemberg-Surma, sekretariat.dpsalbert@um.warszawa.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22/670 48 85 w godzinach od 9:00 do 15:00. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Sposób dojazdu

Dojście piesze do budynku od ul. Kawęczyńskiej, ul. Ząbkowskiej i ul. Radzymińskiej. Przejścia dla pieszych przy ul. Ząbkowskiej i Radzymińskiej posiadają sygnalizację świetlną i dźwiękową. Na trasie dojść do wejść do budynku występują liczne przeszkody np. słupki, kosze na śmieci i schody.

Najbliższa stacja PKP Dworzec Wschodni znajduje się w odległości do ok. 800 m. Dojście na perony możliwe jest za pomocą schodów i platform schodowych.

Najbliższe przystanki tramwajowe i autobusowe:

 • Zajezdnia Praga 01, znajduje się w odległości ok. 200 m, 3 min pieszo:

tramwaj linii nr 7 -kierunek Al. Krakowska, przez centrum (Al. Jerozolimskie),

tramwaj linii nr 13 –kierunek cm. Wolski.

 • Zajezdnia Praga 02, znajduje się w odległości ok. 200 m, 3 min pieszo:

tramwaj linii nr 7 -kierunek Kawęczyńska Bazylika,

tramwaj linii nr 13 – kierunek Kawęczyńska Bazylika.

 • Korsaka 01, znajduje się przy ul. Radzymińskiej, w odległości ok. 100 m, 2 min pieszo:

autobus linii 138 – kierunek Bokserska (Mokotów),

autobus linii 170 – kierunek Rondo Starzyńskiego,

autobus linii 338 – kierunek Pl. Hallera.

 • Korsaka 02, znajduje się przy ul. Ząbkowskiej, w odległości ok. 200 m, 2 min pieszo:

autobus linii 138 – kierunek Utrata (Targówek),

autobus linii 170 – kierunek Elsnerów (Targówek),

autobus linii 338 – kierunek Utrata (Targówek).

Najbliższe miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajduje się przy samym wejściu do naszego budynku, od ul. Kawęczyńskiej.

Brak w okolicy postoju taksówek.

Uwaga: informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie, zaleca się sprawdzić aktualne informacje na stronie: https://www.wtp.waw.pl/

Dostępność architektoniczna

 1. Dla osób z niepełnosprawnością i poruszających się na wózkach inwalidzkich, oraz z pomocą chodzików i balkoników, zostało przystosowane drugie wejście główne do budynku od Al. Tysiąclecia do którego prowadzi pochylnia –podjazd. Jest ono dobrze oznakowane –oznakowanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych ze strzałką, znajduje się również obok pierwszego głównego wejścia od ul. Kawęczyńskiej.
 2. Na przyległych do budynku parkingach, przy wejściach głównych do budynku, tj. od strony ulicy Kawęczyńskiej i od strony bloku przy Al. Tysiąclecia 151, znajdują się dobrze oznakowane i widoczne miejsca do parkowania pojazdów dla osób z niepełnosprawnością.
 3. W budynku DPS została ostatnio zakupiona pętla indukcyjna, która znajduje się w pokoju pracownika socjalnego. Każda osoba z niepełnosprawnością może skorzystać z przewodnika, którym jest osoba pełniąca dyżur w recepcji przy wejściu do budynku.
 4. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem po wcześniejszym zgłoszeniu osobie pełniącej dyżur w recepcji.
 5. Od 1 lutego 2023 roku została uruchomiona usługa online tłumaczenia Polskiego Języka Migowego (PJM). Usługa została zakontraktowana przez Urząd m. st. Warszawy na 2 lata. Usługa jest bezpłatna dla osób głuchych, które chcą uzyskać informacje o placówce, w tym o formach i zakresie świadczonych usług.
 6. Budynek podczas ostatnich modernizacji został w pełni przystosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Zostały m. in. zmodernizowane łazienki przy pokojach mieszkalnych i ogólnodostępne. Ogólnodostępna toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze. W toalecie jest przestrzeń manewrowa oraz system pozytywowy. Miska ustępowa wyposażona w obustronne poręcze.

Na korytarzach znajdują się poręcze, a funkcjonujące w budynku 3 windy osobowe zostały wyposażone w przyciski z alfabetem Braille’a i są w pełni przystosowane dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. W dwóch dużych windach osobowych istnieje możliwość głosowego zapowiadania przystanków. Ponadto na dwóch klatkach schodowych zostały wymienione poręcze, spełniające wymagania przepisów dla osób z niepełnosprawnością.

W ramach modernizacji instalacji elektrycznej, zostało wymienione oświetlenie. Na korytarzach, holach i w pokojach mieszkalnych jest teraz jaśniej.

Kontakt

Miasto Stołeczne Warszawa

Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa

Regon 015259640, NIP 525-22-48-481

Dom Pomocy Społecznej

Im. Św. Brata Alberta

Ul. Kawęczyńska 4b

03-772 Warszawa

Numery telefonów:

biuro: 22 670 48 85

centrala: 22 619 58 02

pracownik socjalny: wew. 13

tel. /fax: 22 670 43 18

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wyszukiwarka