Pobyt w Domu Pomocy Społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania. Rozporządzenie w sprawie ustalenia średniego miesięcznego  kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej na terenie m.st. Warszawy wydaje Prezydent. m. st. Warszawy.

Odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej ustala się na podstawie Ustawy o Pomocy Społecznej.

Opłatę za pobyt w Domu Pomocy Społecznej wnoszą:

1) mieszkaniec – nie więcej niż 70% swojego dochodu ( bez względu na źródło jego uzyskania),

2) małżonek, zstępni przed wstępnymi,

3) gmina, z terenu której osoba została skierowana – w wysokości różnicy między średnim

    kosztem utrzymania a opłatami wnoszonymi przez osoby wymienione w pkt. 1 i 2.

ZASADY ODPŁATNOŚCI  ZA  LEKI  I  ŚRODKI  POMOCNICZE

Dom Pomocy Społecznej pokrywa opłaty ryczałtowe i częściową odpłatność do wysokości limitów ceny, przewidziane w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia.